Obchodné podmienky

1. Úvodné Ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom (ďalej len „predávajúci“) internetového obchodu www.myfashionoutlet.sk (ďalej len „internetový obchod“) je Ing. Martina Langová, Kadnárová 2520/67, 83151 Bratislava, zapísaná v živnostenskom registri, IČO: 51489422 ,bankové spojenie: Tatranka  , a.s., č. účtu: SK26 1100 0000 0029 4305 3756

Kontaktné údaje predávajúceho:

mail: myfashionoutlet01@gmail.com

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Tatranka  , a.s., č.

IBAN: SK26 1100 0000 0029 4305 3756


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj,

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

 

1.2. Objednávateľom (ďalej len „kupujúci“)  je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či jedná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.

1.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.3.2. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi predávajúcim a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.

1.3.3. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov.

1.3.4. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Ponukou tovaru sa rozumie tovar ponúkaný na www.myfashionoutlet.sk. Ponuka tovaru má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2. Objednávku môže kupujúci vytvoriť  vložením tovaru do košíka, zaslaním súkromnej správy  na FB@myfashionoutlet01 alebo zaslaním objednávky prostredníctvom mailu. V objednávke kupujúci špecifikuje tovar, o ktorý má záujem. Po potvrdení požadovaného množstva za strany @myfashionoutlet01, sa s kupujúcim dohodne spôsob dopravy, (pozri čl. 2.4.1.) a spôsob platby (pozri čl. 2.5.1.), ak tak nebolo vyslovene spravené už pri objednávke. Tým sa podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

2.3. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

2.4. Spôsob dopravy

2.4.1. Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom Slovenskej pošty ako balíkovú či listovú zásielku I. triedy,pričom o termíne odoslania tovaru kupujúceho informuje pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

2.4.2. V prípade požiadavky kupujúceho o zaslanie tovaru do zahraničia si predávajúci vyhradzuje právo pripočítať k cene dopravy náklady za dopravu do zahraničia, o ktorých vopred upovedomí kupujúceho.

2.5. Spôsob platby

2.5.1. Predávajúci ponúka na výber z týchto spôsobov platby: platba prevodom na bankový účet alebo platba na dobierku.

2.5.2. Pri voľbe platby bankovým prevodom, uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet predávajúceho. Pre vybavenie objednávky je potrebné uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky a ktorý kupujúci získa pri potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena uhradená dňom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

2.5.3. V prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu si predávajúci vyhradzuje právo pripočítať náklady za vybavenie dobierky k sume objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

2.5.4. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), pokiaľ nie je pri cene vyslovene uvedené, že cena je uvedená bez DPH.

2.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.6.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob prepravy tovaru uhradiť.

2.6.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ich kupujúci neprevezme.

2.6.3. Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.

3. Dodanie tovaru

3.1. Predávajúci sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar v najbližšom možnom termíne, ktorý si vzájomne potvrdia pri akceptácii objednávky.

3.2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z akéhokoľvek dôvodu.

4. Prevzatie tovaru

4.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru jeho prevzatím.

4.2. Súčasťou dodávky je doklad o kúpe, v ktorom je uvedený dátum predaja, označenie výrobku (názov a množstvo výrobku), kúpna cena (s uvedením ceny jednotlivého výrobku a celková cena, ktorú kupujúci zaplatil) a údaje o predávajúcom (obchodné meno a sídlo predávajúceho).

4.3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne riešiť s prepravcom a informovať predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a nepoškodený.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci má podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.  Ak kupujúci v zákonnej 14 dňovej lehote oznámi predávajúcemu  v súlade s týmito obchodnými podmienkami, že od zmluvy odstupuje, kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť doklad o kúpe, ktorý obdŕžal spolu so zakúpeným tovarom.

5.2. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci v čase trvania kúpnej zmluvy odošle predávajúcemu oznámenie, že od kúpnej zmluvy odstupuje v posledný deň lehoty. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

5.3. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý od neho obdŕžal, vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Tovar je potrebné zasielať na adresu predávajúceho, a to Ing. Martina Langová, Kadnárová 2520/67, 38151 Bratislava.

5.4. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy oprávnene, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to v zásade rovnakým spôsobom, ako ich prijal.

5.5. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar neodovzdá (nedoručí) alebo nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nemá povinnosť s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, ktorý v niektorom z predchádzajúcich vzťahov týkajúcich sa záväzkov s predávajúcim porušil svoju povinnosť podstatným spôsobom.

5.7. Pokiaľ predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená.

6. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov predávajúci ako predávajúci bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

7.2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.3. Kupujúci je oboznámený s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať. Jednotlivé cookies možno taktiež blokovať alebo povoliť len pre konkrétne stránky. Bližšie informácie sú obsiahnuté v zásadách používania súborov cookie.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Jazykom komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované predávajúcim v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám.

8.2. V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

8.3. Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

8.4. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak zmluvné strany si dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj všetky prípadne spory z neho vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov medzi predávajúcim a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť elektronickú adresu myfashionoutlet01@gmail.com pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

V Bratislave dňa 11.3.2018

my fashion outlet