Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

1.1.Prevádzkovateľ (ďalej len „predávajúci“)  Ing.Martina Langová, so sídlom na adrese Kadnárová 2520/67,Bratislava 831 51, zapísaná v živnostenskom registri, IČO: 51489422  (ďalej len „predávajúci“), bankové spojenie: Tatranka  , a.s., č. účtu: SK26 1100 0000 0029 4305 3756
prevádzkuje internetový obchod www.myfashionoutlet.sk (ďalej len „internetový obchod“).
1.2. Objednávateľom (ďalej len „kupujúcim“) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle objednávku tovaru (prostredníctvom košíka, emailu alebo prostredníctvom správy na FB).
1.3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných predávajúcim.
1.4. Reklamáciou sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie kupujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných predávajúcim, ktorým sa požaduje náprava alebo náhrada za chybné plnenie predmetu zmluvy.

2. Postup vybavovania reklamácie
2.1. V zmysle tohto reklamačného poriadku, môže kupujúci ako oprávnená osoba uplatniť reklamáciu písomne alebo elektronicky.
2.2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis kupujúceho alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.
2.3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, faxom alebo písomne Oprávnenou osobou v mene kupujúceho musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie kupujúceho vo veci reklamácie.
2.4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2.2 tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.
2.5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad.
2.6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie kupujúcim. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do sídla predávajúceho
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty predávajúceho.


3. Záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, platnými Obchodnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.
3.2. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek meniť znenie tohto reklamačného poriadku, pričom nové znenie nadobudne účinnosť jeho zverejnením.

 

V Bratislave 11.03.2018

 

my fashion outlet